ponúkame riešenia

Vaše problémy sú pre nás výzvami

úvod

Spoločnosť PanGen s. r. o. poskytuje poradenské a konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania.
A to tak pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní (najmä žiadatelia o pomoc a podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov), ako aj pre dodávateľov (záujemcov, uchádzačov a účastníkov).

Pripravujeme a procesne zabezpečujeme všetky typy verejných obstarávaní.
A to formou consultingu ako aj realizáciou verejného obstarávania na „na kľúč“. Vytvárame podľa konkrétnych zadaní interné postupy, manuály, rešerše, stanoviská a analýzy.

Poskytujeme podnikateľské poradenstvo pre firemných klientov vo verejnom obstarávaní, najmä prípravu žiadostí o účasť, ponúk a návrhov.
Toto poradenstvo pre firemných klientov dopĺňame právnym servisom poskytovaným v spolupráci s partnerskou advokátskou kanceláriou
Martin Pavle s. r. o.

Máme špecifické know-how s vytváraním a vybavovaním revíznych postupov (žiadosti o nápravu, námietky, odvolania, podnety).
Realizujeme školenia, semináre a tréningy vo verejnom obstarávaní pre rôzne cieľové skupiny. Venujeme sa publikačnej činnosti o verejnom obstarávaní. Ponúkame profesionálny, flexibilný a osobný prístup a vysokú úroveň poradenstva.

služby

Sme nezávislá a vysoko kvalifikovaná poradenská spoločnosť so skúsenosťami s kontrolou, výkonom a poradenstvom v oblasti verejného obstarávania a súvisiaceho podnikateľského poradenstva. Pri poskytovaní konzultačných a poradenských služieb využívame špecifické know-how založené na praktických skúsenostiach. Našimi klientmi sú najmä organizácie zo štátnej správy a vybraných odvetví, podnikatelia, ktorí majú záujem o verejné zákazky, iné poradenské spoločnosti, advokátske kancelárie, ako aj žiadatelia a prijímatelia pomoci a podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia

Poskytujeme externé konzultácie a poradenstvo vo verejnom obstarávaní. Odporučíme Vám optimálny postup a koncept súťaže. Navrhneme podmienky účasti, požiadavky na uchádzačov a predzmluvné podmienky. Pripravíme súťažné podklady. V spolupráci s partnerskou advokátskou kanceláriou Martin Pavle s. r. o. vyhotovíme návrh zmluvy. Poradíme Vám pri vyhodnocovaní ponúk a pri riešení žiadostí o nápravu, námietok a odvolaní. Osobe podľa § 8 zákona pomôžeme zorientovať sa v riadiacej dokumentácii a zastúpime ju v komunikácii s kontrolnými a riadiacimi orgánmi.

Pre našich klientov zabezpečujeme aj outsourcing verejného obstarávania - verejné obstarávanie „na kľúč“. Od zverejnenia predbežného oznámenia až po uzatvorenie zmluvy. Realizujeme nielen zadávanie podlimitnej zákazky, verejnú alebo užšiu súťaž, ale aj rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, súťaž návrhov či koncesiu.


Dodávatelia

Ponúkame externé konzultácie a poradenstvo pri príprave a kontrole Vašej žiadosti o účasť, ponuky, riešenia alebo návrhu. Poskytneme Vám poradenstvo – analýzy, rešerše, stanoviská, postupy – v špecifických otázkach týkajúcich sa verejného obstarávania. Pomôžeme Vám minimalizovať riziko vylúčenia pre formálne a obsahové nedostatky. Pripravíme pre Vás žiadosť o nápravu, námietky, odvolanie alebo podnet.

dlhoročné a rozmanité skúsenosti expertného tímu

a vysoký štandard poskytovaných služieb

tím

JUDr. Ľubomír Púček
JUDr. Ľubomír Púček

Prax v odbore: od roku 2003. Ľubomír Púček je spoločníkom a konateľom spoločnosti PanGen s.r.o. a hlavným konzultantom pre oblasť verejného obstarávania. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil na Úrade pre verejné obstarávanie, kde sa zaoberal rozhodovaním o námietkach (2003 – 2005). Neskôr pracoval na Ministerstve financií SR vo sfére predvstupových fondov EÚ (2005 – 2008) a v poradenskej spoločnosti pre verejné obstarávanie (2008 – 2010). Špecializuje sa na poradenstvo pre firemných klientov a na komplexné nastavenie verejných obstarávaní na poskytovanie služieb, najmä pri projektoch financovaných z fondov EÚ (aktuálne EŠIF). Podieľal sa na príprave a realizácii desiatok postupov verejného obstarávania, vrátane špecifických postupov, akými sú súťaž návrhov, súťažný dialóg, koncesný dialóg či rokovacie konanie so zverejnením. Je expertom na prípravu a vybavovanie žiadostí o nápravu, námietok a odvolaní (revízne postupy). Dlhodobo prednáša a publikuje o verejnom obstarávaní.

JUDr. Martin Pavle
JUDr. Martin Pavle

Prax v odbore: od roku 2003. Martin Pavle je advokátom zapísaným v Slovenskej advokátskej komore od roku 2007, spoločníkom a konateľom spoločnosti PanGen s.r.o. a jej hlavným konzultantom pre oblasť podnikateľského poradenstva. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a študoval aj na King's College v Londýne. Pôsobil v poprednej medzinárodnej advokátskej kancelárii (2003 – 2004) a domácej advokátskej kancelárii (2004 – 2007) v Bratislave, kde získal skúsenosti pri fúziách a akvizíciách, brownfield investíciách a škále zmluvnej agendy. Poskytuje komplexné právne poradenstvo so zameraním sa na obchodné a občianske právo (najmä zmluvná agenda, investície, fúzie a akvizície), právo duševného vlastníctva, právo európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), sporovú agendu, verejné obstarávanie a právo nehnuteľností. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Ing. Adriana Hrivnáčiková
Ing. Adriana Hrivnáčiková

Prax v odbore: od roku 1997. Adriana Hrivnáčiková je senior konzultantkou vo verejnom obstarávaní. Je absolventkou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Pracovala ako špecialistka na verejné obstarávanie v Železniciach slovenskej republiky (1997 – 2002), v Železničnej spoločnosti, a.s. (2002 – 2004), na Ministerstve financií SR vo sfére predvstupových fondov EÚ (2004 – 2008), v poradenskej spoločnosti pre verejné obstarávanie (2008 – 2013) a na Ministerstve vnútra SR (2013 – 2015). Špecializuje sa na prípravu a realizáciu verejných obstarávaní, na revízne postupy a elektronické nástroje vo verejnom obstarávaní. Podieľala sa na príprave a realizácii desiatok postupov verejného obstarávania, vrátane špecifických postupov, akými sú súťaž návrhov, súťažný dialóg, dynamický nákupný systém či rokovacie konanie so zverejnením. Dlhodobo prednáša a publikuje o verejnom obstarávaní.

JUDr. Jana Keštefranová
JUDr. Jana Keštefranová

Prax v odbore: od roku 2016. Jana Keštefranová je senior konzultantkou vo verejnom obstarávaní. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako advokátska koncipientka v partnerskej advokátskej kancelárii Martin Pavle s.r.o. so zameraním na verejné obstarávanie (2016 – 2020). Špecializuje sa na prípravu a realizáciu verejných obstarávaní, poradenstvo pre firemných klientov, revízne postupy a zmluvnú agendu.

Mgr. Petra Reiselová
Mgr. Petra Reiselová

Prax v odbore: od roku 2013. Petra Reiselová je senior konzultantkou vo verejnom obstarávaní. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako právnička v Centre právnej pomoci (2012 – 2013) a na Úrade pre verejné obstarávanie, kde sa zaoberala rozhodovaním o námietkach a výkonom kontrol (2013 – 2019). Špecializuje sa na revízne postupy, poradenstvo pre firemných klientov a prípravu a realizáciu verejných obstarávaní.

Mgr. et Mgr. Hana Šlachtová
Mgr. et Mgr. Hana Šlachtová

Prax v odbore: od roku 2008. Hana Šlachtová je externou senior konzultantkou vo verejnom obstarávaní. Je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a absolventkou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Pracovala ako obchodná manažérka (2004 – 2009). Od roku 2008 podniká ako konzultant v oblasti verejného obstarávania (Tendrex, s.r.o.). Podieľala sa na príprave a realizácii desiatok postupov verejného obstarávania, najmä pri projektoch financovaných z fondov EÚ (aktuálne EŠIF). Špecializuje sa na prípravu a realizáciu verejných obstarávaní, poradenstvo pre firemných klientov a revízne postupy.

kontakt

PanGen s. r. o. | Eurovea, Central 1, Pribinova 4 | 811 09 Bratislava | tel. +421 2 3231 0521 |